Britt Knoff


"Jeg må utfordre meg til å prøve nye uttrykk, stivner jeg i en form mister jeg kreativiteten min og det er den som gjør meg levende"

Britt Knoff (1966) er bosatt i Moss hvor hun frem til mars 2020 har hatt sitt kunstneriske virke. Fra Mars 2020 har hun inngått ett samarbeide med kunstnerkollega Pia Kjølberg i lokaler i Sarpsborg, duoen kaller seg TheArthub.
Hun arbeider tverrfaglig innenfor billedkunsten og har en naturlig nysgjerrighet for det ukjente som gjør at hun forsker og tester sin kunstneriske utfoldelse innenfor mange uttrykk, allikevel er det maleri og tegning hun stadig vender tilbake til. Hun anser seg selv som en konseptuell kunstner hvor prosessen er det viktigste i hennes arbeide, det er der hun kan tester ut forskjellige teknikker og medier, finner rom for forandringer eller en utvikling i det uttrykket hun søker. Bærekraftig kunst, gjenvinning og tenke på nye måter er noe som står hennes hjerte nært. En ser en klar sammenheng mellom hennes tidligere yrke som bygningsingeniør (siv.ing) og hennes kunstneriske uttrykk hvor det konstruktive og arkitektoniske er fremtredende. Hun ønsker ikke å legge for mange føringer i sin kunst, for henne er det viktig at betrakteren gjør sine egne erfaringer. 

English:

Britt Knoff (1966) lives in Moss, where she had her artistic work until March 2020. From March 2020, she has entered into a collaboration with artist colleague Pia Kjølberg in premises in Sarpsborg, the duo calls themselves TheArthub. She works interdisciplinary in the visual arts and has a natural curiosity for the unknown that makes her research and test her artistic expression in many expressions, yet it is painting and drawing she constantly returns to. She considers herself a conceptual artist where the process is the most important thing in her work, it is where she can test different techniques and media, find room for change or a development in the expression she seeks. Sustainable art, recycling and thinking in new ways is something that is close to her heart. One sees a clear connection between her previous profession as a civil engineer (M.Sc.) and her artistic expression where the constructive and architectural are prominent. She does not want to put too many guidelines in her art, for her it is important that the viewer makes his own experiences.