Fragmenter seksjon 3

2020 - 2021

I seksjon 3 er andre farger, maleteknikker og konsepter lagt til. Ved å legge formene oppå hverandre i stedet for ved siden av hverandre, skapes dybde i maleriene. Formene har også gjennomgått en forenkling og abstraksjon. Nå starter en prosess hvor man kan gjenkjenne slektskapet i bildene men hovedelementene er i ferd med å forsvinne og nye realiteter oppstår. Denne delen er ikke avsluttet....

In section 3, other colors, painting techniques and concepts are added. By placing the shapes on top of each other instead of next to each other, depth is created in the paintings. The forms have also undergone a simplification and abstraction. Now begins a process where one can recognize the kinship in the pictures but the main elements are about to disappear and new realities arise. This sections are not closed ....