Fragmenter seksjon 1

 (2019 - 2020) 2 x 3 meter

Dette er den første delen i serien hvor hovedfokuset var omforming av bokstavformen til andre begreper slik at den etablerte betydningen av formen forsvinner og dukker opp igjen i en ny betydning. Maleriet består av 6 malerier på 1x1 meter, ved å sette disse sammen til ett vil også størrelsen på verket bidra og forsterke effekten av formskiftet  

This is the first section in the series where the main focus was the transformation of the form of letters into other concepts so that the established meaning of the form disappears and reappears in a new meaning. The painting consists of 6 paintings of 1x1 meters, by putting these together into one, the size of the work will also contribute and enhance the effect of the change of form

Fragments, section 1 (2019 - 2020) 2x3m, acrylic on canvas